Cannabisavhengighet - hvor stort problem er det egentlig?

Selv om vi er uenig i metodene rus-motstanderne bruker for å “forebygge” rusproblemer, har vi en god forståelse av hvorfor mennesker som jobber med rus- og avhengighetsproblematikk gjør som de gjør. Jobben deres er å redusere skadene som genereres fra rusmisbruk. Cannabisavhengighet er selvfølgelig et samfunnsproblem vi alle vil unngå. Dette er en kompleks problemstilling og man må ta hensyn til alle elementer. Tidligere har vi skrevet om årsakene til avhengighet og hva slags effekt regelverket har på rus-avhengighet.

Nå skal vi se på problemstillingen fra et annet perspektiv: 

Hvor stor andel av cannabisbrukere sliter med avhengighet?

Det finnes ikke et fasitsvar for dette, fordi svaret er avhengig av hva slags metode vi bruker for å hente inn informasjonen i undersøkelsen.

Vurdering basert på nøkkelspørsmål - 9 %

Den kanskje hyppigst nevnte referansen, en Amerikanske studie som er basert på svar fra over 8000 rus-brukere. De bruker en metode hvor de stiller spesifikke spørsmål, som for eksempel “Are you spending a lot of time getting, using, or recovering from use of the substance?”, eller “Do you feel cravings and urgess to use the substance?”. Hvor man havner på avhengighetsskalaen regnes ut i fra hvor mange “JA” man oppgir i undersøkelsen.

I følge denne undersøkelsen kan man konkludere med at rundt 9 % av respondentene passer inn i en cannabisavhengighetsdiagnose.

Egenvurdering - 3,1 %

I vår undersøkelse blant norske cannabisbrukere har vi brukt en metode der vi spør deltakerne om å definere sitt bruk på en skala fra 1 til 5. 1 betyr at de har ikke problemer med cannabis i det hele tatt, og 5 betyr at de selv opplever at de har et problematisk forhold til cannabis. 3,1 % valgte 4 eller 5.

Hyppighet av bruk - 4 %

I en fersk rapport fra 2019 EMCDDA (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) definerer ikke avhengighet, men “høyrisiko-bruk” av cannabis. Det betyr bruk av cannabis daglig eller nesten daglig. Altså at de som har brukt stoffet 20 eller flere dager den siste måneden faller inn i denne kategorien. I den generelle befolkningen er det anslått at om lag 1 % av voksne i Europa kan ansees som høyrisiko-brukere av cannabis. De skriver også at høyrisiko-bruk er på vei til å stabiliseres i Europa. (Referanse>> side 44). I Norge har 24,5% av den generelle befolkningen prøvd cannabis. Det kan regnes ut at høyrisikobruk utgjør da 4% av alle som har prøvd cannabis. (EMCDDA undersøkelsen skiller ikke mellom medisinsk bruk og rekreasjonell bruk, så havner pasienter som selvmedisinerer med cannabis daglig i “høyrisikobruk” kategori.)

Resultatene er forskjellige, men alle de tre studiene har en ting til felles: At cannabisavhengige utgjør under 9% av alle cannabisbrukere.

Hva med at antallet personer som søker hjelp for cannabis-avhengighet har økt kraftig?

Siden 2010 har antall personer som søker hjelp hos spesialisthelsetjenesten - for cannabis-avhengighet økt fra 2500 til 3600, en økning på over 40 %. Det kan høres bekymringsverdig ut, og rus-motstanderne er raske med å komme med en pekefinger “Se der!! Dette skjer hvis vi normaliserer cannabisbruk!”. 

Ja, det skjer, men ikke på den måten de ser for seg. 

I artikkelen nevner forfatteren selv at “flere søker hjelp for avhengighet til tross for at antallet brukere tilsynelatende ikke har økt.” Så antall brukere ikke har økt, men antall personer som søker hjelp for cannabis-avhengighet har. Betyr det at det er flere avhengige blant Norges befolkning? Ikke nødvendigvis. La oss ta en titt på denne studien:

Screen Shot 2019-07-26 at 09.19.22.png

Studien viser at problematisk bruk ikke har økt over flere år, selv om ikke problematisk bruk har økt. Det er i tråd med EMCDDA rapport som viser at høyrisikobruk viser stabilisering rund 1%. At høyrisikobruken er stabil over tid er enklere forståelig hvis du vet at rusavhengighet har lite å gjøre med rus selv, ei heller har det noe å gjøre med regulativt rammeverk.

Hvis alt dette stemmer, og prosentandelen avhengige ikke endrer seg over tid, hvorfor er det 40 % flere som søker behandling?

Det kan ha mye å gjøre med et stadig mer åpent samfunn og flere åpner opp for å snakke om cannabis. Økt aksept og åpenhet fører til at de som før valgte å være stille, nå kan ta bladet fra munnen og det føles tryggere å komme ut for å søke hjelp. Rus-motstanderne har rett: Dette skjer hvis vi normaliserer cannabisbruk. Vi vil ha et samfunn der folk som sliter med rusproblemer skal man bli møtt med hjelp istedenfor straff og stigmatisering, da er nemlig terskelen mye lavere for å spørre om hjelp.

Vi ønsker på ingen måte å bagatellisere skadevirkningene som kan oppstå ved cannabisbruk. Det å innse at cannabis kan føre til avhengighet blant mellom 1 til 9 % av brukerne er viktig, og vi må møte disse menneskene med åpenhet og vi må kunne tilby riktig hjelp og oppfølging.


Samtidig må samfunnet ta inn over seg at over 91 % av alle cannabisbrukere ikke har avhengighetsproblemer og vil bare leve i fred uten frykt for disproporsjonale straffereaksjoner.

————

Rita Jonyer, Styremedlem i Normal Norge