Hvem du bør stemme på ved neste kommunevalg hvis du er opptatt av en fornuftig regulering av cannabis

11 September 2019 er det kommunevalg og vi har laget en oversikt over hvor akkurat ditt parti står - eller er du kanskje usikker på hvem du vil gi din stemme neste høsten 2019?

Hvis partienes cannabispolitikk og planer der rundt kan tippe din stemme, anbefaler vi deg å ta en titt her. Nå er det viktigere enn noen gang å velge riktig parti, spesielt for oss som ønsker reform og regulering i alle ledd. Du finner også linker til alle partienes politikk hvis du vil dykke enda dypere inn i materien. Husk at du også kan forhåndsstemme.

cannabispolitikk-infograph.jpg

MDG

Miljøpartiet de Grønne kommer best ut da vi sammenlikner med de andre partiprogrammene

Den enkelte rusavhengige skal tilbys god faglig støtte og behandling samtidig som det arbeides aktivt for å redusere og forebygge kriminalitet og skadevirkninger.

Derfor går vi, i tråd med GCDP’s anbefaling, inn for avkriminalisering av rusbruk, noesom vil spare både brukere og samfunnet for belastninger.

De Grønne vil føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk

Rusproblemer skal ikke møtes med straff, men med åpenhet, helsetilbud og omsorg. Viønsker også å utrede hvorvidt regulert omsetning av lettere rusmidler kan bidra til skadereduksjon på individ- og samfunnsnivå, med utgangspunkt i erfaringer fra andre land.

Dette er de to punktene som tar for seg cannabis og lettere rusmidler og de grønne vil:

 • Fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser med illegale rusmidler, og i stedet satse på skadereduksjon, samt på frivillige og individuelt tilpassede helsetilbud for rusavhengige.

  Utrede om ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler som i dag er illegale, kan bidra til redusert rusbruk og avhengighet

Partiprogrammet til de Røde 

Rødt ønsker en kunnskapsbasert og human ruspolitikk, der målet er å gi behandling tilrusavhengige og forebygge rusavhengighet.Norge er et av landene i Europa med høyest andel av overdosedødsfall. Samtidig er rekrutteringen av yngre rusmisbrukere stor.Rødt vil blant annet

 • Avkriminalisere besittelse av brukerdoser av narkotiske stoffer etter modell fra Portugal.

Rød Ungdoms politikk 

 • Rød Ungdom mener at rusmisbruk skal behandles som et helse- og sosialproblem,ikke som et kriminalitetsproblem. Vi går derfor inn for en avkriminalisering av narkotiske stoffer, og at man bør utrede å legalisere, produsere og omsette lettere rusmidler innenfor systemer som er sammenlignbart med dagens alkoholregelverk og monopolmodeller

Fremskrittspartiets prinsipp- og handlingsplan

Medisinsk cannabis

Fremskrittspartiet mener: Antallet pasientgrupper som tilbys bruk av cannabis som en del av behandlingen, bør utvides. Dagens system er også svært byråkratisk, slik at mange som ønsker ikke får dette tilbudet. Pasienter som vil kunne ha nytte av cannabis i behandlingen, kan ha for eksempel MS, Parkinson, kreft osv.Vi plukket dette fra Fremskrittspartiets partiprogram

  • Styrke medisinsk forskning og utvikling

  • Sikre pasientene rask tilgang til nye og effektive legemidler

Fremskrittspartiets Ungdom Partiprogram

Narkotika

FpU ser behovet for en mer moderne narkotikapolitikk. Norge bør gå vekk fra sin restriktive narkotikapolitikk til å føre en narkotikapolitikk som tar hensyn til de narkomane og deres helseforhold. FpU mener misbruk av narkotika bør bli behandlet som et sosialt problem og brukerne bør derfor ikke straffes, men tilbys behandling. Videre mener FpU det prinsipielt ikke er statens oppgave å straffe folk som gjør dårlige valg som kun rammer egen helse.Vi ønsker derfor å legalisere cannabis og andre lettere stoffer som anses for å være mindre avhengighetsskapende og har relativt få skadevirkninger

Arbeidsprogram Sosialistisk Venstreparti

Avkriminalisering

Samfunnets ressurser må brukes på oppfølging og hjelp til dem som trenger det, ikke først og fremst straff og isolering. Ingen får noe bedre liv av å bli straffet på toppen av alle andre problemer.SV mener det ikke gir noen mening i å straffe denne gruppen for å få bukt med narkotika. I stedet måsamfunnets ressurser vris over til forebygging og behandling.Straffetrusselen står i veien for oppfølging av ungdom og utsatte grupper. Ungdom med rusproblemer kan vegre seg for å søke hjelp hos voksenpersoner i frykt for konsekvensene av eventuelle lovbrudd.Ungdom som blir straffet kan oppleve dette som svært stigmatiserende. Da risikerer vi at samfunnets reaksjon fører til at ungdom falle fra. Det har blitt hevdet at avkriminalisering hindrer samfunnet i å følge opp ungdoms rusbruk. Dette er feil. Det er fullt mulig å gripe inn overfor ungdom, akkurat som samfunnet i dag har mulighet til å gripe inn mot ungdom som drikker alkohol, selv om det ikke er forbudt å drikke alkohol for ungdom under 18 år.

«Vi trenger ikke forbud for å redusere rusmiddelbruken. Vi har greid å bekjempe både røyking og alkoholbruk blant unge uten å bruke forbud som virkemiddel. Det er ikke påvist noen sammenheng mellom graden av forbud i et land og nivået på bruken av rusmidler»

SV vil arbeide for å avkriminalisere bruk og besittelse av ulovlige rusmidler.

Sosialistisk Ungdom arbeidsprogram

Ruspolitikk

Hvert år dør flere hundretalls nordmenn av overdose.Norge ligger helt på toppen i Europa når det kommer til overdosedødsfall.Med en ruspolitikk med fokus på trygghet og hjelp i stedet for straff, kunne mange av disse livene vært spart. Derfor er det helt nødvendig å endre rus-politikken.Samfunnets ressurser må brukes på oppfølging og hjelp til dem som trenger det, ikke straff.SU vil derfor avkriminalisere bruk av ulovlige rusmidler."Straff står i veien for oppfølging av ungdom og utsatte grupper. Ungdom kan vegre seg for å søke hjelp i frykt for konsekvensene av eventuelle lovbrudd" - sier Sosialistisk Ungdom.

SU vil:

 • Avkriminalisere bruk og besittelse av brukerdoser av narkotika.

 • Forbedre brukerrom-ordningen ved å innføre flere døgnåpne brukerrom, samt gjøre det lovlig å røyke heroin og å ta andre stoffer der.

 • Forbedre fokuset og undervisning rundt rusmisbruk i skolen.

Partiprogram Høyre

En verdig rus-omsorg

Høyre vil ha en mer verdig rus-omsorg og bekjempe avhengighet. Høyre vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon som avgjørende mål, og prioritere det som har størst effekt. Alkohol, narkotika og tobakk har helsemessige skadevirkninger for den enkelte, og vi må søke å redusere skadevirkningene. Et fortsatt forbud mot bruk og besittelse av narkotika er et viktig normdannende tiltak som ikke er til hinder for en tilnærming med mer vekt på skadereduksjon.Høyre vil:

 • Overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten.

 • Sikre mangfold og valgfrihet i behandlingen av rusproblemer ved å videreføre fritt behandlings-valg innen tverrfaglig spesialisert rus-behandling, supplert av offentlige anbud fra ideelle og private på rus-feltet.https://ungehoyre.no/var-politikk/NarkotikaUnge Høyre mener ikke at narkotika skal legaliseres, men at bruken av narkotiske stoffersom medisin bør evalueres og utvides. Vi mener at narkomani er en sykdom, ogat narkomane dermed har krav på behandling.Derfor vil Unge Høyre styrke behandlingstilbudet og opprettholde private tilbud som hjelper narkomane med gode resultater.

Senterpartiets partiprogram

Narkotika er et stort samfunnsproblem

Det rammer både brukere, pårørende, og lokalsamfunn hardt. Senterpartiet vil ikke liberalisere narkotikalovgivningen Rusmisbrukere er mennesker med en avhengighetssykdom som trenger et mer helhetlig og effektivt behandlingsopplegg enn i dag. Senterpartiet konstaterer at Norge er blant de landene i Europa med lavest narkotikabruk. Men norsk narkotikapolitikk har likevel ikke nådd sine mål. Samfunnet har i for stor grad sett på narkomane som kriminelle, som først og fremst er blitt møtt med straff. Senterpartiet vil jobbe for økt bruk av reaksjoner som har til hensikt å hjelpe mennesker ut av begynnende narkotikaproblemer og reaksjoner som sikrer alle tyngre brukere oppfølging og helsehjelp.Senterpartiet vil blant annet:

 • Flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i helsevesenet.

 • Det må etableres tverrfaglige nemnder etter portugisisk modell som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk.

Senterungdommens politikk 

Senterungdommen vil blant annet:

Føre en ruspolitikk som gjør at rusavhengighet først og fremst blir behandlet som en sykdom og ikke en kriminell handling. 

Venstre 

Enklere å være miljøvennlig forbruker 

Hamp

I dag er store deler av forbrukernes klimagassutslipp knyttet til energibruk i bolig, transport og mat. Kort fortalt betyr det at utslippene våre er knyttet til hverdagslogistikken og hverdags-økonomien. Vi mener at det ikke skal være nødvendig å velge mellom familieøkonomisk bærekraft og miljø. Venstre vil føre en forbrukerpolitikk som gjør det enklere for folk å velge de klima- og miljøvennlige løsningene.Tekstilindustrien er den tredje største industrien i verden og en av de mest forurensende industriene i verden. I tillegg til utslipp av klimagasser, miljøgifter, høyt vannforbruk og utnyttelse av dyrkbar jord, kastes det årlig 120 000 tonn tekstiler bare i Norge.Venstre ønsker derfor et marked for mer miljøvennlige og bærekraftige tekstiler.Venstre vil innføre en skattefradragsordning for energisparingtiltak i bolig, og gi tilskudd til mindre energisparingtiltak i bolig ha en bedre miljømerking av varer, slik at de også viser klimagassutslippene knyttet til forskjellige produktarbeide for reduksjon av matsvinn i hele verdikjeden gjennom holdningsskaping, gjennomgang av lovverk, samt opprettelse av matsentraler, gjøre frukt og grønt momsfritt, anse tekstilavfall som spesialavfall og åpne for dyrking av hamp og norsk produksjon av hamp-tekstiler

Narkotika

Rusavhengighet er en sykdom. Rusavhengighet er en sykdom og må møtes med sosial- og helsefaglige virkemidler fremforstraff. Venstre mener norsk narkotikalovgivning må endres slik at det å bruke rusmidler ikke er en straffbar handling. Alle som sliter med en rusavhengighet, må få tilbud om riktig hjelp umiddelbart.

Unge Venstre

Rus

Unge Venstre mener rusmisbrukere skal møte hjelp og ikke straff fra samfunnet. Utgangspunktet for politikk må være kunnskap, ikke fordommer og moralisme. Norge ligger i europatoppen for overdosedødsfall per innbygger, med rundt 260 overdosedødsfall hver år. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vårt viktigste prinsipp i ruspolitikken er å gi de som kjemper med rusmisbruk et bedre og tryggere liv. De plassene hvor man har klart å minske problematikken knyttet til rus er Portugal og Zürich. Fellesnevneren for de to, er at man har skapt trygge rammer rundt livene til de som sliter aller mest. Kampen mot narkotika har feilet, ressursene skal ikke brukes på å jage etter brukere, men slå bein under kartellvirksomheter. Vi vil legalisere og regulere omsetningen av alle narkotiske stoffer. Slik vil man få en bedre kontroll på det illegale markedet.

Arbeiderpartiets partiprogram

Arbeiderpartiet mener at rusavhengighet skal møtes med forsvarlig helsehjelp og sosiale tjenester, ikke bøter og straffeforfølgning.Arbeiderpartiet ønsker en omlegging av norsk ruspolitikk, hvor de helse-, justis- og strafferettslige sidene av dagens politikk reformeres.Dette er to relevante punkter i Arbeiderpartiets partiprogram:

 • Narkotika skal fortsatt være forbudt.

 • Rusavhengige skal møtes med god helsehjelp, ikke straff. 

 • Alternative reaksjoner «Vi vil endre reaksjonene mot narkotika til eget bruk.Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side» Alternative reaksjoner vil kunne være helsehjelp, oppfølgingssamtaler, pålagte helse- ogsosialfaglige oppfølgingsprogrammer, skriftlige advarsler og i ytterste konsekvens bøteroverfor personer som kan sies å åpenbart ikke ha et rusproblem.

Arbeiderpartiets ungdomsfylking partiprogram

AUF mener at man må gå fra å behandle rusavhengige som kriminelle til å anse rusavhengighet som en lidelse.Vi vil innføre en modell der de rusavhengige som måtte bli tatt med brukerdoser må møte for en sosialfaglig nemnd og behandling og oppfølging er både en rettighet og en plikt for den enkelte som tas for besittelse og/eller bruk.

Narkotika

AUF vil:

 • At brukermedvirkning skal være et viktig prinsipp i rus- og sosialpolitikken.

 • Endre lovverket slik at behandling erstatter fengselsstraff for bruk og besittelse av brukerdoser.

 • Mengdebegrensninger, som er vanlig i mange land, må innføres.

Kristelig Folkeparti partiprogram

KrF vil:

Ha nulltoleranse overfor alle former for narkotikaomsetning.

Straffene for innførsel til Norge og salg av narkotika, selv små kvanta, må heves for å begrense mengden av narkotika som omsettes.

Se på muligheten for alternativ til straff for de rusavhengige.

Ikke tillate sprøyterom og andre tiltak som legaliserer misbruk av narkotiske stoffer.

Krf Ungdom Politikk

Krfu ønsker ikke legalisere narkotika, men skal diskutere ruslegalisering på landsmøtet i september 2018