Valg 2013: Ruspolitikk

Mandag 9. september er det Stortingsvalg hvor du forhåpentligvis skal være med å velge de 169 representanter som skal styre landet de neste fire år. Mange mener avstanden mellom folket og makten blir større og større, og vi vet at den folkelige tilliten til styrings­organer og politikere har sunket gjennom de siste 20-30 årene. Kanskje er dette grunnen til at politikerforakten er såpass stor, og at desillusjon og kynisme er mer utbredt som politisk holdning enn før. Teksten er basert på «Partienes narkotikapolitikk 2013-17» av Anita Nyholt.

Partienes programmer

På bakgrunn av partienes programmer har vi prøvd å finne ut hvor åpen de er for å reformere cannabis­politikken.

Når det gjelder cannabis er det store problemet at (nesten) alle politikere (tilsynelatende) nekter å innse at det er mulig å bruke cannabis uten å ha et rusproblem. Ord som «hasjmisbruk» benyttes flittig, mens «hasjbruk» nesten ikke forekommer – dette til tross for at under 10% av de som prøver cannabis ender opp med problematisk bruk, i følge FNs narkotikakontor (UNODC). Som samfunns­forsker Svanaug Fjær så treffende sa: Når det gjelder bruk av andre rusmidler enn alkohol, må man være pasient eller klient for å få verdighet.

Som du sikkert har lagt merke til er det ofte stor forskjell på hva folk sier og hva de faktisk gjør. Dette er spesielt gjeldene for partier og politikere. Dette trenger ikke skyldes at de er notoriske løgnere. I den norske mindretallsparlamen­tar­ismen er det ingen umiddelbar sammenheng mellom valgresultat og regjeringsposisjon. De går til valg på sitt partiprogram, men etter valget inngår de i forhandlinger om regjeringsdannelse, budsjett og lovgivning der det kompromisses bak lukkede dører.

Merk: Da dette ble skrevet hadde ingen av partiene ferdige programmer for stortingsperioden 2013–2017, men noen har offentliggjort arbeidsutkastene.

Arbeiderpartiet (AP)

Arbeiderpartiet vil ha en ruspolitikk som forebygger rusmisbruk og som gir god hjelp og behandling til de som utvikler en avhengighet. Derfor vil Arbeiderpartiet føre en politikk som begrenser tilgangen til rusmidler, og der gode nasjonale løsninger som vinmonopol, en god skjenkepolitikk og en klar avgrensning mot legalisering av narkotika er viktige bærebjelker.

Vi vil bekjempe rusavhengighet uten å bekjempe den rusavhengige. Arbeiderpartiet er opptatt av at mennesker med rusproblemer møtes med likeverd og respekt. Hjelp skal tilbys uten at det stilles krav om rusfrihet, samtidig som rusfrihet må være et mål for de fleste.

Langt de fleste skadene som følger av rus, skyldes bruk av alkohol. Arbeiderpartiet vil ha fokus på de negative sidene ved alkoholbruk, ikke minst de negative konsekvensene som rammer pårørende og øvrig tredjepart.

Arbeiderpartiet vil ha et kunnskapsbasert rusfelt, der en endrer det som ikke virker og styrker det som virker.

PHTs kommentar: Mange floskler her. Cannabis nevnes ikke. Som det sosialdemokratiske partiet de er, har de i stor grad basert sin ruspolitikk på solidaritet med de mest utsatte.

Demokratene (DEM)

Narkotika er et av de største problemene vårt samfunn er stilt overfor. Titusener av mennesker og deres nærmeste påføres store lidelser som følge av narkotikamisbruk. Dessuten tvinges mange narkomane til å begå alvorlig vinningskriminalitet for å sikre seg penger til narkotika. De aller fleste nordmenn lider, enten direkte eller indirekte, som følge av narkotikamisbruket. DEM vil åpne for tvangsavvenning av narkomane.

Politiet må satse større ressurser på å arrestere langere, dvs. personer som selger til sluttbruker, selv om disse ofte benytter inntekten til eget misbruk.

Langerne må idømmes langt strengere straffer enn i dag. I dette arbeidet må politiet få anledning til å bruke provokasjoner, dvs. gi seg ut for å være kjøpere og dermed fremprovosere ulovlig salg. Fengslene må gjøres narkotikafrie gjennom langt strengere kontrollrutiner av så vel innsatte som besøkende.

Bevilgningene til narkotikabekjempelse må trappes opp vesentlig, og de ønsker å bevilge én milliard kroner ekstra den neste fireårsperioden.

PHTs kommentar: De ønsker å tvangsavvenne alle cannabisbrukere, i og med at de defineres som narkomane. Partiet å stemme på hvis du jobber i politi eller fengselsvesen og er redd for jobben din.

Fremskrittspartiet (FrP)

Fremskrittspartiet mener tolletaten bør få begrenset politimyndighet og settes i stand til å ta en mer aktiv rolle i kriminalitetsbekjempelsen på grensene. Det bør også gis adgang for tolletaten til å skrive ut forenklede forelegg og således få avgjort de enkleste og mindre alvorlige saker på stedet.

FrP vil ha flere politihunder, deriblant narkotikahunder. FrP mener forebyggingsarbeidet for å hindre utvikling av rusavhengighet må prioriteres. Derfor er det riktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge.

Rusmiddelavhengighet er en sykdom. Selv om hver enkelt har personlig ansvar for sin egen livsførsel, kommer man ikke unna at det ofte er bakenforliggende årsaker til rusmisbruk. Blant disse er psykiske lidelser. Vi vil derfor sikre at behandling av rusmisbruk også må ta høyde for tilstrekkelig behandling av tilleggslidelser.

Den beste løsningen for å få folk ut av rusmiddelmisbruket er gjennom frivillig avrusning og rehabilitering. I enkelte tilfeller er likevel bruk av tvang nødvendig for å få rusmisbrukerne inn i behandlingsopplegget.

PHTs kommentar: Skuffende lite liberalisme å finne her. Veldig liberale når det gjelder det sosialt aksepterte rusmidlet alkohol, og tilsvarende lite liberale når det gjelder alternativet.

Høyre (H)

Høyre ønsker en mer verdig og rettferdig behandling av rusavhengige i helsetjenesten. Høyres løsninger: - Si nei til avkriminalisering og legalisering av narkotika. - Utarbeide belønnings­ordninger for kommuner og politi som lykkes med kriminalitets­fore­byggende arbeid.

Høyre har i sin krimplan fremhevet de fire viktigste prioriteringene for å styrke politiet: - En kraftig økning av bemanningen i politiet. - Tiltak mot den nye grenseoverskridende og organiserte kriminaliteten. - Nulltoleranse og kraftfull bekjempelse av narkotika. - Forebyggende arbeid.

Høyres næringspolitiske talsmann, Svein Flåtten, gikk i fjor inn for å endre narkotikalovgivningen så det blir lov å dyrke hamp i Norge. Forslaget ble skutt ned av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (SP), med begrunnelsen at det ikke ville være så lønnsomt samt at han ikke ønsker å øke kontrollapparatet.

PHTs kommentar: Mange generelle vendinger men lite konkret. Høyre er nullvisjonspartiet. Partiet for deg som ønsker å styrke politiets innsats overfor (illegale)rusbrukere.

Kristelig Folkeparti (KrF)

Nøkkelbegrepene i KrFs ruspolitikk er solidaritet med dem som sliter, omsorg for dem som har problemer, og forebygging av skader. Som sam­funn har vi et ansvar for å redusere skade­virkningene av rusmidler og gi rusavhengige hjelp til å bli rusfrie og begynne et nytt liv. En offensiv ruspolitikk handler om aktivt forebyggende arbeid. Forebygging og behandling med sikte på rusfrihet må være hovedprinsippene i norsk ruspolitikk og må gjelde for alle.

KrF vil ha nulltoleranse overfor alle former for narkotikaomsetning. Straffene for innførsel til Norge og salg av narkotika, selv små kvanta, må heves for å begrense mengden av narkotika som omsettes.

Bruken av alternative straffereaksjoner som narkotikaprogram med domstolskontroll må opprettholdes. Unge rusavhengige som idømmes fengselsstraff bør tilbys raskere soning av straffen slik at eventuelle behandlingstilbud kan iverksettes raskere.

PHTs kommentar: Lite moralisme fra moral­partiet. Mindre fokus på politi og mer på forebygging og behandling. Nulltoleranse overfor salg. Økte straffer.

Miljøpartiet de Grønne (MDG)

Vi vil føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk behandles som et helseproblem. Vi vil avkriminalisere bruk av illegale rusmidler og besittelse av mindre mengder stoff til eget bruk. Vi ønsker derimot fortsatt at innføring, produksjon og salg av narkotika skal være straffbart.

En svært stor del av domstolenes og fengselsvesenets kapasitet går i dag med til narkotikarelaterte lovbrudd. Erfaringer fra andre europeiske land tyder på at mange av disse lovbruddene kunne vært unngått med en bedre helsepolitikk for rusmiddelavhengige. Rusmiddelmisbruk kan og bør håndteres primært som et helseproblem, i tråd med Stoltenberg-utvalgets konklusjoner.

Forebygge isolasjon og inaktivitet blant personer med rusproblemer eller psykiske lidelser, både gjennom støtte til frivillige initiativer, pasientorganisasjoner og offentlige ordninger. Ulike typer kunstnerisk eller fysisk aktivitet, praktisk arbeid og samvær med dyr er god grønn terapi som kan øke trivselen og styrke habiliteringen.

De som ikke greier å bli rusfrie etter gjentatte forsøk må sikres et anstendig liv, også når dette krever regulert medisinsk bruk av rusmidler.

Utrede effekten av eventuelt å etablere offentlig kontrollerte omsetningskanaler (apotek) for narkotika. I tilknytning til dette skal det tilbys hjelp til for eksempel avrusning for kjøperen.

PHTs kommentar: Takk! Endelig noen som vil avkriminalisere cannabisbruk! «Kontrollerte omsetningskanaler» kan bety hasj-monopol! Synd de er et marginalisert parti.

Norges Kommunistiske Parti (NKP)

Samfunnet må aktivt bekjempe alle former for rusmisbruk og rekruttering til slike miljøer blandt barn og ungdom. NKP går inn for: Fortsatt kamp mot illegal omsetning og bruk av narkotika. Streng grensekontroll.

PHTs kommentar: Er ikke kommunismen død?!

Rødt (R)

Rødt mener at rusavhengige skal behandles med respekt. Rusavhengighet skal behandles som et helse- og sosialproblem, ikke som et kriminalitet­sproblem. Rødt er for en kunnskapsbasert og restriktiv rus­politikk, og støtter tiltak som reduserer rus­bruk. Rødt vil bekjempe rusavhengighet, ikke rus­avhengige.

Rødt vil: - Styrke og utvikle alkoholfrie kultur­tilbud og møteplasser. - Støtte tiltak for redusert rusbruk. - At rusmisbrukere i større grad skal kunne dømmes til egnet behandling framfor straff. - Styrket innsats mot smugling av alkohol og narkotika. - At Statens pensjonsfond ikke skal investere i alkoholkapital.

Erling Folkvord, bystyrerepresentant for Rødt, sa for noen år siden at han ville avkriminalisere personlig bruk (men det var i en reportasje om heroin og sprøytebruk).

PHTs kommentar: Hasj dreper revolusjonslysten! En del positive momenter, men de skiller ikke mellom rus og missbruk og er nok villig til å straffe 90% av cannabisbrukerne for å beskytte de 10% som utvikler problemer. Solidaritet med de svake er tydeligvis det viktigste.

Senterpartiet (SP)

Narkotikamisbruk er et stort samfunnsproblem i Norge. Narkotika rammer både brukere, pårørende og lokalsamfunn hardt. Senterpartiet vil ikke liberalisere narkotikalovgivningen. Forbudet mot import, omsetning, oppbevaring og bruk av narkotika skal opprettholdes.

Tilgangen på ulovlige narkotiske stoffer må reduseres for å hindre nyrekruttering og økt bruk. Tollvesenets og politiets innsats i det narkotikaforebyggende arbeidet må styrkes.

Senterpartiet vil: - Videreføre strenge straffer ved narkotikalovbrudd, og opprettholde lovforbudet mot cannabis. - Etablere polikliniske behandlingstilbud for cannabisavhengige i de største byene, i tråd med erfaringer fra forsøk i Oslo, Kristiansand, Stavanger og Tromsø. - Øke innsatsen mot bruk av sentralstimulerende midler som amfetamin og kokain. - Sette inn økte ressurser for å redusere tilgang på narkotika i fengslene.

Et søk på landbruk- og distriktspartiet SP sine nettesider etter «hamp» ga ingen treff. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (SP) sa i 2012 at det er uaktuelt å tillate hampdyrking i Norge.

PHTs kommentar: Cannabis nevnes spesifikt; synd det er i slutten av setningen «oppret­tholde lov­forbudet mot …». Olje-Ola's parti vil tydeligvis liberalisere petroleumslovene, ikke can­nabis­loven. Direkte pinlig at de er i mot hamp!

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Vi trenger en ny kurs i helsepolitikken hvis vi skal møte de store helseutfordringene i framtiden. Forebygging og helsefremmende arbeid må få en helt annen plass enn i dag. At bruken av fengselsstraff og bøter mot rusavhengige for besittelse av brukerdoser avskaffes, og erstattes med andre reaksjonsformer.

SV vil styrke innsatsen mot rusavhengighet. Hovedmålet må være forebygging, gjennom en restriktiv rusmiddelpolitikk, gode oppvekstsvilkår for barn og unge og helse- og omsorgstjenester med lav terskel og minimal ventetid. De som ikke klarer å slutte med rusmidler, må få bistand som kan sikre skadereduksjon og et verdig liv. SV vil innføre røyke-/sprøyteromløsninger med helse- og sosialfaglig personell i de store byene.

PHTs kommentar: Positivt at de ikke ønsker fengsel og bøter for besittelse. Hvis «andre reaksjonsformer» for voksne er dask på labben, ja, da er det snakk om avkriminalisering i praksis. Røykerommene de snakker om er for heroin, ikke cannabis! Så lenge de blir overkjørt av AP i regjeringen, er det ikke stort håp om noen endring.

Venstre (V)

Venstre vil styrke all rusbehandling, inkludert rehabilitering og tilbud til pårørende. Norge ligger helt i toppen blant europeiske land når det gjelder overdosedødsfall. Vi trenger derfor nye grep i rusomsorgen, og en faglig sterk politikk på forebygging, behandling, skadereduksjon og ettervern.

Mange mennesker klarer ikke å takle hverdagen uten å ruse seg, og mange med rusproblem har psykiske og somatiske lidelser. Rusomsorg må også fokusere på årsakene til at den enkelte blir rusavhengig. Rusomsorgen må omfatte både gode helsetjenester, en sosialfaglig og en psykologisk tilnærming. Alkohol er fortsatt det rusmiddelet som er opphav til flest problemer som: tidlig død, sykdom, vold, kriminalitet og store utgifter for helsevesenet, og Venstre vil opprettholde et høyt nivå på alkoholavgifter. Venstres utgangspunkt er at avhengighet må anerkjennes som en sykdom og møtes med sosialfaglige virkemidler og behandling fremfor straff.

Venstre vil: - Endre norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal, der justispolitiske virkemidler benyttes mot selgere, ikke brukere, og der misbruk møtes med tilbud om behandling. - Styrke Narkotikaprogrammet med dom­stols­kontroll slik at flere rusavhengige kan få behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger. - Legge til rette for lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet eller rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker.

I Venstres program for 2013-17 ble det lagt inn to forslag om cannabispolitikk, men begge ble avvist, og vil derfor ikke bli stemt over på landsmøtet:

Forslag 1) «Avkriminalisere bruk, besittelse og erverv av mindre mengder illegale rusmidler til eget forbruk etter modell fra reformene i Portugal og benytte helsepolitiske virkemidler framfor straff overfor brukere og misbrukere.»

Forslag 2) «Nedsette en kommisjon som skal utrede ulike former for regulert omsetning av de mildeste rusmidlene for å raskest mulig få bukt med den organiserte kriminaliteten forbundet med dette markedet.»

PHTs kommentar: Venstre har en pragmatisk innstilling og ønsker å reformere norsk ruspolitikk etter Portugal-modellen. Et parti du helt klart burde vurdere. Synd avkriminaliserings-forslagene ble nedstemt denne gang, men de prøver igjen. (Mulig dette var et taktisk grep for å posisjonere seg for et fremtidig blått regjeringssamarbeid). Vanskelig å forstå hvordan de skal klare å «opprettholde et høyt nivå på alkoholavgifter» i en regjering der H og FrP dominerer.

Kandidater som bør støttes eller strykes

Endre rekkefølgen på kandidatene: Sett et (nytt) nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten(e) slik at du markerer hvordan du vil at rekkefølgen på kandidatene skal være. Stryke kandidater: Sett et merke (kryss, hake eller liknende) i ruten til høyre for navnet til kandidaten(e) du vil stryke.

Støttes

Politikere som støtter at straffe­trusselen for narkotikabruk fjernes.

AP
 • Thor Erik Forsberg
 • Khamshajiny Gunaratnam
 • Håkon Haugli
FrP
 • Jørund Rytman
 • Ove A. Vanebo
H
 • Torbjørn Røe Isaksen
MDG
 • Jan Bojer Vindheim
SV
 • Karin Andersen
 • Ivar Johansen
 • Oddny Irene Miljeteig
 • Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien
 • Bård Vegard Solhjell
 • Per Østvold
 • Kim André Åsheim
V
 • Siri Engesæth
 • Erlend Andreas Horn
 • Tine Brubak Jahren
 • Haakon Peter Riekeles
 • Sveinung Rotevatn
 • Ina Roll Spinnangr

Strykes

Disse vil fortsette å straffe deg for cannabisbruk.

AP
 • Jan Bøhler
 • Tore Hagebakken
 • Sigvald Oppebøen Hansen
 • Anna Ljunggren
 • Knut Storberget
 • Tove-Lise Torve
DEM
 • Jan-Ove Fromreide
 • Amund Garfors
FrP
 • Hans Frode Kielland Asmyhr
 • Roald Paul Bentzen
 • Kari Kjønaas Kjos
 • Ulf Leirstein
 • Åse Michaelsen
 • Peter N. Myhre
 • Per Sandberg
H
 • Svein Harberg
 • Anniken Hauglie
 • Linda C. Hofstad Helleland
 • Bent Høie
 • André Oktay Dahl
 • Jan Tore Sanner
 • Erna Solberg
 • Maren Malthe-Sørenssen
 • Anders B. Werp
KrF
 • Hanne Thürmer
 • Laila Dåvøy
 • Kjell Ingolf Ropstad
SP
 • Knut Sjømæling
SV
 • Akhtar Chaudhry
 • Dag Endal
 • Geir Ketil Hansen