Syntetiske cannabinoider

NORMAL ser på syntetiske cannabinoider som et uheldig fenomen. Hasj og marihuana er ikke sunt; spesielt ikke hvis det røykes. Men det er i løpet av de siste 40 år forsket relativt mye på skadevirkningene av cannabisbruk, og konsensus virker å være at de er sammenlignbare med alkohol (om ikke mildere). Det samme kan ikke sies om de syntetiske cannabinoidene. Man kjenner så klart ikke de helsemessige konsekvensene ved langvarig cannabisbruk fullt ut, men de er rimelig å anta at de er godt kartlagt og at det ikke vil dukke opp noen store over­raskelser her i fremtiden.

Spice

Syntetiske cannabinoider derimot er et nytt fenomen, hvor man vet veldig lite om skade­virkningene. Siden dette dreier seg om stoffer som ikke forekommer i naturen vet man så godt som ingenting om langtidseffektene. Når det sam­tidig viser seg at ungdom er overrepresentert blant brukere av syntetisk cannabis, er det spesielt skrem­mende. Hjernen er det siste organet som modnes og det er naturlig å anta at en eventuell skadelig påvirkning har mye større ringvirkninger for en i aldersgruppen 16-20, enn for en som nærmer seg 30.

Syntetisk versus naturlig

Cannabisplanten har i overkant av 85 psykoaktive stoffer (cannabinoider) hvor man noe forenklet kan si at rusen primært er knyttet til THC og CBD. Forskning viser at mens THC forsterker og/eller utløser engstelse og psykotiske symptomer, har CBD en motsatt effekt. I naturlig forekommende cannabisplanter er det en form for balanse mellom THC og CBD.

Syntetisk THC, illustrasjon

Via selektiv avl har man klart å frem­produsere marihuana med et uvanlig høyt THC-innhold og tilsvarende lavt CBD-innhold. Når det gjelder cannabisbruk som risikofaktor for utvikling av psykisk sykdom er disse typene ansett som spesielt farlige.

De syntetiske cannabinoidene er mye sterkere enn THC (fra 5 til 800 ganger), og de selges i kon­sentrert form så en brukerdose måles i tusendels gram. Siden mengden som trengs for å oppnå rus­effekt er svært liten og kan varierer mye fra pro­dukt til produkt, er sjansen for overdosering svært mye større en for vanlig cannabis – noe brukere også rapporterer om.

En konsekvens av forbudet

Den syntetiske cannabisen og dens popularitet er en konsekvens av forbudet mot cannabisplanten.

FNs narkotikabyrå anslo i 2005 det globale cannabis­markedet til å være verdt 813 milliarder kron­er. Og i Norge er det estimert at det omsettes can­nabis for en gateverdi på mellom 2-4 milliarder i året.

Når det konsumeres cannabis for så store sum­mer gir det et veldig sterkt incitament til å utvikle preparater med tilsvarende ruseffekt, men som ikke ram­mes av lovverket eller er betraktelig lettere å smugle.

Det minste ondet

NORMAL håper myndighetene i sitt arbeid for å begrense skadene av rusmiddelbruk innser at forbud og straff ikke har levert de lovede resultater, og at man i kampen mot syntetisk cannabis må være mer pragmatisk og seriøst vurdere å velge det miste av to onder — nemlig regulert omsetning av (naturlig) cannabis.

Dette dreier seg om stoffer som ikke forekommer i naturen – man vet så godt som ingenting om langtidseffektene.